22:16 | یکشنبه 27 خرداد 1403

مقایسه قیمت فروش و خرید ارز دیجیتال در صرافی ها

بهترین قیمت خرید بیت کوینبهترین قیمت فروش بیت کویندرصد آربیتاژ
294089467311075000000
صرافی

قیمت خرید بیت کوین از شما از شما

قیمت فروش بیت کوین به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
exnovin اکس نوین 2,941,810,981 تومان 2,941,810,980 تومان ٪۰.6 - ٪۰.3 5,883,621,961 تومان 2024-02-20 11:47:14 بازار معاملاتی خریدفروش
jibitex جیبیتکس 2,902,881,001 تومان 2,902,881,000 تومان ٪۰.5 - ٪۰.3 5,805,762,001 تومان 2024-02-20 11:32:56 بازار معاملاتی خریدفروش
citex سیتکس 1,075,000,000 تومان 1,075,000,000 تومان ٪۰.16 - ٪۰.1 2,150,000,001 تومان 2024-02-20 11:12:46 بازار معاملاتی خریدفروش
ompfinex او ام پی فینکس 2,927,359,101 تومان 2,927,359,100 تومان ٪۰.11 - ٪۰.3 5,854,718,201 تومان 2024-02-20 10:57:29 بازار معاملاتی خریدفروش
tetherland تترلند 2,931,516,223 تومان 2,931,516,228 تومان ٪۰.12 - ٪۰.3 5,863,032,449 تومان 2024-02-20 10:38:32 بازار معاملاتی خریدفروش
bit24 بیت ۲۴ 2,946,525,562 تومان 2,946,525,561 تومان ٪۰.13 - ٪۰.3 5,893,051,123 تومان 2024-02-20 09:19:24 بازار معاملاتی خریدفروش
ramzinex رمزینکس 2,960,000,000 تومان 2,902,460,150 تومان ٪۰.12 - ٪۰.3 5,958,712,382 تومان 2024-02-19 10:15:39 بازار معاملاتی خریدفروش
bitpin بیت پین 2,890,471,232 تومان 2,952,909,219 تومان ٪۰.14 - ٪۰.۴ 1,901,415,085 تومان 2024-02-18 10:33:32 بازار معاملاتی خریدفروش
nobitex نوبیتکس 4,098,000,000 تومان 4,091,544,004 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ 1,116,770,570 تومان 2024-06-05 15:02:10 بازار معاملاتی خریدفروش
exir اکسیر 4,085,700,000 تومان 4,105,100,000 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ 3,448,043,291 تومان 2024-06-05 15:02:13 بازار معاملاتی خریدفروش
phinix فینیکس 2,100,000,190 تومان 3,799,999,999 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ 171,161,430 تومان 2024-06-05 15:02:21 بازار معاملاتی خریدفروش
wallex والکس 4,140,000,000 تومان 4,143,999,996 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ 1,860,762,779 تومان 2024-06-05 15:02:30 بازار معاملاتی خریدفروش
arzpaya ارزپایا 4,070,815,240 تومان 4,095,000,000 تومان ٪۰.۲ 16,772,755,545 تومان 2024-06-05 15:02:14 بازار معاملاتی خریدفروش
bitimen بیت ایمن 4,140,884,213 تومان 4,141,918,744 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ 56,607,044,559 تومان 2024-06-05 15:02:09 بازار معاملاتی خریدفروش
abantether آبان تتر 2,974,028,160 تومان 2,953,102,720 تومان ٪۰.13 - ٪۰.3 5,927,130,880 تومان 2024-02-19 12:21:05 بازار معاملاتی خریدفروش
excoino اکسکوینو 29,408,946,731 تومان 29,408,946,733 تومان ٪۰.15 - ٪۰.5 58,817,893,464 تومان 2024-02-19 13:46:38 بازار معاملاتی خریدفروش
صرافی

قیمت خرید اتریوم از شما از شما

قیمت فروش اتریوم به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید تتر از شما از شما

قیمت فروش تتر به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید بایننس کوین از شما از شما

قیمت فروش بایننس کوین به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید کاردانو از شما از شما

قیمت فروش کاردانو به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید ریپل از شما از شما

قیمت فروش ریپل به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید دات از شما از شما

قیمت فروش دات به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید دوج کوین از شما از شما

قیمت فروش دوج کوین به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید شیبا از شما از شما

قیمت فروش شیبا به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید دای از شما از شما

قیمت فروش دای به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید لایت کوین از شما از شما

قیمت فروش لایت کوین به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید ترون از شما از شما

قیمت فروش ترون به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید بیت کوین کش از شما از شما

قیمت فروش بیت کوین کش به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید استلار از شما از شما

قیمت فروش استلار به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید یونی از شما از شما

قیمت فروش یونی به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید ایاس از شما از شما

قیمت فروش ایاس به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید آوه از شما از شما

قیمت فروش آوه به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی

قیمت خرید دش از شما از شما

قیمت فروش دش به شما به شما

کارمزد عمق بازار بروزرسانی نوع صرافی  
صرافی میانگین یک واحد پرداختی بدون کارمزد کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
nobitex نوبیتکس 4,098,000,000 تومان 40,980,000 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی 2024-06-05 15:02:10
exir اکسیر 4,085,700,000 تومان 40,857,000 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی 2024-06-05 15:02:13
wallex والکس 4,140,000,000 تومان 41,400,000 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی 2024-06-05 15:02:30
arzpaya ارزپایا 4,070,815,240 تومان 40,708,152 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی 2024-06-05 15:02:14
bitimen بیت ایمن 4,140,884,213 تومان 41,408,842 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی 2024-06-05 15:02:09
bitpin بیت پین 2,890,471,232 تومان 28,904,712 تومان ٪۰.14 - ٪۰.۴ بازار معاملاتی 2024-02-18 10:33:32
ramzinex رمزینکس 2,960,000,000 تومان 29,600,000 تومان ٪۰.12 - ٪۰.3 بازار معاملاتی 2024-02-19 10:15:39
abantether آبان تتر 2,974,028,160 تومان 29,740,282 تومان ٪۰.13 - ٪۰.3 بازار معاملاتی 2024-02-19 12:21:05
excoino اکسکوینو 29,408,946,731 تومان 294,089,467 تومان ٪۰.15 - ٪۰.5 بازار معاملاتی 2024-02-19 13:46:38
bit24 بیت ۲۴ 2,946,525,562 تومان 29,465,256 تومان ٪۰.13 - ٪۰.3 بازار معاملاتی 2024-02-20 09:19:24
tetherland تترلند 2,931,516,223 تومان 29,315,162 تومان ٪۰.12 - ٪۰.3 بازار معاملاتی 2024-02-20 10:38:32
ompfinex او ام پی فینکس 2,927,359,101 تومان 29,273,591 تومان ٪۰.11 - ٪۰.3 بازار معاملاتی 2024-02-20 10:57:29
citex سیتکس 1,075,000,000 تومان 10,750,000 تومان ٪۰.16 - ٪۰.1 بازار معاملاتی 2024-02-20 11:12:46
jibitex جیبیتکس 2,902,881,001 تومان 29,028,810 تومان ٪۰.5 - ٪۰.3 بازار معاملاتی 2024-02-20 11:32:56
exnovin اکس نوین 2,941,810,981 تومان 29,418,110 تومان ٪۰.6 - ٪۰.3 بازار معاملاتی 2024-02-20 11:47:14
قیمت جهانی و نمودار 30 روزه

* این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و نرخ لند هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای نرخ لند از طریق راه های ارتباطی ارسال کنند.

درخواست اضافه شدن صرافی جدید

لیست صرافی های ایرانی ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و با توجه به اینکه استفاده از صرافی‌های بین‌المللی چالش‌های زیادی به همراه دارد، افراد زیادی به دنبال یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال هستند. طی چند سال گذشته، اکسچنج های فعال در ایران پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و قابلیت‌های متعددی به کاربران ارائه می‌دهند. اما چطور می‌توان فهمید قیمت کریپتوکارنسی ها در صرافی های ایرانی قیمتی واقعی است یا نه؟
سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی به شما کمک می‌کند قیمت مبادله یک رمزارز در اکسچنج‌های مختلف را ببینید و خرید و فروش رمزارز را با بهترین قیمت انجام بدهید. از آنجایی که مبادلات رمزارز در ایران با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت دلار مواجه است، خرید از بهترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبادله رمزارز در صرافی ارز دیجیتال ایرانی

امکان دسترسی به اکسچنج‌های بین‌المللی برای افراد زیادی وجود ندارد و خوشبختانه، صرافی های ایرانی این مشکل را برای کاربران برطرف کرده‌اند. مارکت فعال موجود در اکسچنج‌های ایرانی، امکان خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه را برای کاربران فراهم می‌کند و دیگر جای نگرانی درباره واسطه‌های خرید و فروش رمزارز وجود نخواهد داشت.
قیمت کریپتوکارنسی در صرافی های ایرانی در واقع همان قیمتی است که در صرافی‌های بین‌المللی معامله می‌شود؛ با این تفاوت که نواسانات قیمت دلار روی قیمت رمزارزها تاثیر می‌گذارد و درواقع، قیمت ریالی رمزارزها گاهی رکوردهای کاملا متفاوتی نسبت به قیمت‌های جهانی ثبت می‌کنند.